Głównej zawartości

Komunikat alertu

Nasielsk, 28.06.2017r.

MOPS-1110-16-17

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenia

miejsce wykonywania zlecenia - gmina Nasielsk

Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby rekrutacji, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm).

Informacje dodatkowe:

Liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia do uzgodnienia. Przedział czasowy, w którym można wykonać zlecenie to: poniedziałek - sobota, w godz. 8:00 - 18:00.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
05-190 Nasielsk
ul. Elektronowa 3
pokój nr 7
tel. (23) 69 33 006